V tem tednu so objavili nov razpis BIZI NOO, za katerega skupaj z našim partnerjem REXLUCRIS, strokovnjaki za črpanje EU sredstev, nudimo prijavo na razpis in tehnično podporo pri izdelavi celotne dokumentacije.

NAMEN RAZPISA: Sredstva razpisa bodo namenjena naložbam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in razogljičenje gospodarstva ter za ohranjanje delovnih mest na obmejnih problemskih območjih.

Na voljo bo 8,3 milijona evrov nepovratnih sredstev in 9 milijonov evrov povratnih sredstev.

UPRAVIČENCI: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge registriran sedež ali podružnico, poslujejo in bodo izvajala projekt začetne investicije na obmejnih problemskih območjih.

UPRAVIČENI STROŠKI:

• nakup opredmetenih osnovnih sredstev (strojne in tehnološke opreme);

• nakup neopredmetenih osnovnih sredstev (programska oprema);

• izgradnja proizvodnih prostorov.

VREDNOST UPRAVIČENIH STROŠKOV:
Skupna vrednost upravičenih stroškov, torej stroškov, za katere je mogoče dobiti odobreno sofinanciranje, bo lahko od 100.000 do 1 milijona EUR. Sofinancirani projekti bodo morali izkazovati snovno in energetsko učinkovitost proizvodnje, okoljsko odgovorno ravnanje ter ustvarjanje novih zaposlitev ali vsaj ohranjanje delovnih mest.

PREDVIDENA VIŠINA SUBVENCIJE: od 25 % do 75 % (odvisno od velikosti podjetja, lokacije investicije, izbrane sheme pomoči).

Posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 160.000 EUR subvencije.

Več informacij na info@additio.eu ali 040 980 720.